In het kort

Gazonmest bevat drie basisstoffen: stikstof, fosfor en kalium. Gazonmest is te gebruiken als je de gebruiksaanwijzing opvolgt.

Wat zit er in gazonmest?

Gazonmest bevat drie basisstoffen: stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). Dit zijn voedingsstoffen die zorgen voor een gezonde groei van het gras. Op de verpakking staat de term NPK met cijfers erachter, bijvoorbeeld NPK 6-3-5. Dit betekent dat de gazonmest bestaat uit 6 procent stikstof, 3 procent fosfor en 5 procent kalium. De samenstelling van NPK verschilt per soort gazonmest. Naast deze drie stoffen zit er in gazonmest onder andere magnesium en calcium.

Zijn chemische stoffen in gazonmest veilig?

Gazonmest is veilig te gebruiken, als je de gebruiksaanwijzing opvolgt. Houd gazonmest buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Deze waarschuwing staat lang niet altijd op de verpakking.

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is bij gebruik van dit product.

Tips

Direct sproeien

Sproei je gazon direct na het bemesten. Meststoffen kunnen agressief zijn en in combinatie met zon voor verbranding van het gras zorgen. Door te sproeien zorg je ervoor dat de mestkorrels volledig oplossen en opgenomen worden door het gazon.

Kinderen

Zorg dat gazonmestkorrels niet worden opgegeten, houd daarom gazonmest buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Deze waarschuwing staat lang niet altijd op de verpakking.

Milieu 

Wil je het milieu zo min mogelijk belasten, kies dan voor 100 procent organische gazonmest. Ook is het belangrijk om de juiste hoeveelheid mest per vierkante meter gazon te gebruiken. Dit vind je in de gebruiksaanwijzing. Als je te veel gazonmest gebruikt verontreinigt dat de bodem en het grond- en oppervlaktewater. 

Online kopen

Let op als je gazonmest online bestelt:

  • Koop je een product bij een Nederlandse webwinkel of webwinkel in het buitenland? Het is altijd goed om op te letten en na te gaan bij wie je iets koopt.

  • Let extra op bij webwinkels die werken met dropshipping: je bestelt dan een product bij een Nederlandse webwinkel, de webwinkel plaatst daarna dezelfde bestelling bij een leverancier in een ander EU-land of daarbuiten. Deze leverancier stuurt het product dan naar je op. Hierdoor kan de webwinkel niet de kwaliteit van het product controleren. Lees meer over dropshipping op de pagina Wet- en regelgeving.

  • Koop je zelf een product bij een webwinkel buiten de Europese Unie? Beoordeel het product dan kritisch voordat je het koopt.

Alternatieven

Compost is een geschikt en milieuvriendelijk alternatief voor mest. Compost ontstaat door vertering van plantaardig materiaal, zoals plantenresten uit de tuin. Compost houdt het bodemleven met nuttige bacteriën in evenwicht en gaat tegen. Het heeft een lagere voedingswaarde dan gazonmest, maar verbetert wel de bodemstructuur, waardoor de graswortels de voedingsstoffen beter kunnen opnemen. Er zijn verschillende keurmerken voor compost

Verschijningsvormen

Verschillende soorten gazonmest

Meestal koop je gazonmest als korrels die over het gazon gestrooid moeten worden. Er is ook vloeibare gazonmest te koop, die je kunt oplossen in een drukspuit om over het gazon te sproeien. 

Er zijn drie typen gazonmest: biologische/organische mest, kunstmest en organische minerale mest. 

Biologische/organische mest    

Biologische of 100 procent organische mest is volledig plantaardig of dierlijk. Denk aan vedermeel, beendermeel, vinassekali, algen en bacteriën. In de bodem worden deze omgezet in voeding voor de plant. Organische mest is veilig in gebruik en zorgt voor een betere bodemstructuur. Op de verpakking van 100 procent organische mest staat vaak vermeld: ‘Toegestaan voor biologische land- en tuinbouw conform EU verordening 834/2007’. Soms zitten er naast voedingsstoffen ook schimmels en bacteriën in organische mest. Koemest is een veelgebruikt type biologische/organische gazonmest, maar heeft vaak lage NPK waardes. Koemest brengt wel veel organische stof in de bodem en bevordert de bodemstructuur. In de gedroogde koemestkorrels die je in tuincentra koopt zit soms ook kippenmest. Kippenmest lost sneller op en heeft iets hogere NPK waardes dan koemest.

Kunstmest (minerale of anorganische mest)

Kunstmest wordt in een fabriek gemaakt. Kunstmest lost goed op in water waardoor gras het snel kan opnemen. Het heeft daarom een kortere werkingsduur dan biologische/organische mest. Nadeel van kunstmest is dat de productie ervan veel energie en fossiele brandstoffen kost en uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 veroorzaakt. Ook verbetert kunstmest de bodemstructuur niet.

Organische minerale mest    

Organische minerale mest bestaat uit organische meststoffen en, voor een kleiner deel, uit kunstmeststoffen. Voordeel van deze mix is dat de kunstmeststoffen vaak direct hun werk doen terwijl de aanwezige organische meststoffen voor langere termijn hun werking houden.

Combinatieproducten

Er bestaat ook gazonmest met mosbestrijders, zoals ijzer(II)sulfaat en/of onkruidbestrijdingsmiddelen. Met dit soort 2-in-1 producten verwijder je snel mos en/of onkruid en voed je tegelijkertijd je gazon. In tegenstelling tot gazonmest staat op dit soort producten een wettelijk gebruiksvoorschrift, omdat dit officieel zijn waarin zitten.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor gazonmest.

Bewaren en weggooien

Zorg dat gazonmestkorrels niet worden opgegeten. Houd daarom gazonmest buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Lege verpakkingen gooi je weg bij het restafval. Is de verpakking van plastic dan kan dit ook bij het plastic afval als dat apart wordt ingezameld. Is de verpakking van karton, dan kan dit bij het oud papier. Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Wat zegt de wet over gazonmest?

Handel en gebruik van meststoffen is aan regels gebonden. De basis hiervan zijn richtlijnen en verordeningen die in de Europese Unie tot stand zijn gekomen. Het mestbeleid in Nederland is afgeleid van de voorschriften in de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG), die wil voorkomen dat stoffen uit mest het grond- en oppervlaktewater vervuilen. Nederland geeft invulling aan de Nitraatrichtlijn door middel van onderstaande wetgeving en besluiten voor meststofproducten:

  • Meststoffenwet

  • Uitvoeringsbesluit meststoffenwet

  • Uitvoeringsregeling meststoffenwet

  • Besluit Gebruik Meststoffen

  • Uitvoeringsregeling Gebruik Meststoffen

EG-meststoffen (kunstmeststoffen) kennen een toelatingsprocedure. Toegelaten EG-meststoffen staan op Annex I van de Verordening (EG) nr. 2003/2003. Ze moeten voldoen aan algemene, landbouwkundige, milieu- en etiketteringseisen om te mogen worden geproduceerd en verhandeld. De verantwoordelijkheid ligt bij de producent of ondernemer die de EG-meststof verhandelt.

Combinatieproducten van gazonmest met mosbestrijders en/of onkruidbestrijdingsmiddelen zijn officieel gewasbeschermingsmiddelen. Er zitten werkzame stoffen in. Dit zijn chemische stoffen die (bepaalde) planten bestrijden. Voordat gewasbeschermingsmiddelen mogen worden verkocht, moeten ze toegelaten zijn door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en ( ) en aan een groot aantal eisen voldoen op het gebied van veiligheid, effectiviteit en milieubelasting. De eisen zijn vastgelegd in de Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (1107/2009/EG). Op de verpakking van deze producten moet een toelatingsnummer staan. Dit nummer bestaat uit vijf cijfers en de letter N. 

Zware metalen

Zware metalen komen van nature voor in de bodem. Daarnaast komen zware metalen in landbouwgronden terecht via kunstmest en dierlijke mest. Het gaat met name om cadmium, zink en koper. In het Uitvoeringsbesluit Meststoffen is vastgelegd wat de maximale waarden voor zware metalen in meststoffen mogen zijn.