Proclaimer API en gebruik

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. VeiligheidNL en het RIVM baseren zich bij Waarzitwatin op openbaar beschikbare informatie over wetenschappelijk onderzoek en wet- en regelgeving. Waarzitwatin is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. VeiligheidNL en het RIVM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, inclusief inkomstenderving, voortvloeiend uit foutieve of onvolledige vermeldingen, het ontbreken van vermeldingen, foutief gebruik of verkeerde interpretatie van de gegevens. 

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. VeiligheidNL en het RIVM zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en zijn evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Beschikbaarheid

De gebruikers kunnen geen aanspraak maken op de ter beschikking stelling van data. VeiligheidNL en het RIVM behouden zich te allen tijde het recht om de dataset aan te passen, de dataset niet langer beschikbaar te stellen of de toegang daartoe anderszins op te schorten, zonder dat daarvoor een overgangstermijn in acht wordt genomen en zonder dat gebruikers daarvan persoonlijk op de hoogte worden gesteld.

Aansprakelijkheid

VeiligheidNL en het RIVM sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade (direct en/of indirecte schade) dan ook, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die zouden zijn ingegeven door ter beschikking gestelde data.

Hergebruik inhoud

Bij hergebruik van de inhoud van de datasets is bronvermelding verplicht. Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat VeiligheidNL en/of het RIVM de strekking van het afgeleide werk onderschrijven.

Kosten

Voor het gebruik van open datasets via de website Waarzitwatin worden geen kosten in rekening gebracht. De datasets worden gratis aangeboden. Echter behouden VeiligheidNL en het RIVM zich het recht voor om dataset(s) in de toekomst slechts tegen betaling aan te bieden.

Licentie Open data

De datasets op de website Waarzitwatin worden beschikbaar gesteld onder de licentievoorwaarden als beschreven in de Creative Commons Attribution. De volgende link verwijst naar een pagina die een korte samenvatting van de licentievoorwaarde bevat en doorverwijst naar de volledige tekst: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl

In alle gevallen is de volledige tekst van de licentievoorwaarden, zoals te vinden via bovenstaande link, leidend. Hieronder geven we hierop een korte toelichting op de Creative Commons Attribution:

  • De gebruiker is vrij om data te delen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
  • Op het bovenstaande geldt een uitzondering indien bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. Voor afbeeldingen is de CCA niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om een afbeelding te hergebruiken, tenzij bij een afbeelding is aangegeven dat dit wel is toegestaan.
  • De volgende rechten worden door Creative Commons Attribution-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht: octrooirechten en merkrechten alsook de rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.
  • Hoewel redelijke inspanningen zijn verricht bij de voorbereiding van deze dataset voor gebruik door een ieder, garanderen VeiligheidNL en het RIVM niet de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van de dataset.
  • De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, conform de vermelding van "Gepubliceerd door:" bij de betreffende dataset. De gebruiker mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk wordt gewekt dat de licentiegever op de hoogte is van, dan wel instemt met het gebruik dat van de data wordt gemaakt.

Fair Use Policy

Aan het gebruik van onze API is geen vaste restrictie ingesteld. Echter geldt wel een Fair Use Policy voor het gebruiken van de API. Dit houdt in dat normaal gebruik wordt toegestaan, maar VeiligheidNL en het RIVM behouden zich het recht voor om een API-functionaliteit te blokkeren in het geval van overmatige aanvragen en het toepassen van bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – ‘dropcatching’.

Bekijk ook de disclaimer van de website Waarzitwatin.